Informace o GDPR a zpracování osobních údajů

ISLANDICA s.r.o., jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Osobní údaje nám poskytnete v těchto případech:

 • Využitím kontaktního formuláře
 • Využitím registračního či poptávkového formuláře
 • Nákupem zboží nebo služeb v internetovém obchodu

Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu, v němž je zadáte při využití tohoto kontaktního formuláře (tj. jméno, emailová adresa, telefonní číslo), a to pro účely odpovědi na zprávu, kterou Správci prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete, tedy z důvodu oprávněných zájmů Správce spočívajících v zájmu na tom, aby návštěvníci internetových stránek mohli Správce kontaktovat a Správce jim mohl na jejich zprávu odpovědět. Tyto oprávněné zájmy Správce jsou právním základem zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy jen po dobu nezbytnou k odeslání odpovědi na Vaši zprávu. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno a emailová adresa je smluvním požadavkem a jste povinen tyto osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze kontaktní formulář využít.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Rovněž smíte podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě změn těchto informací, bude tento dokument aktualizován.

 

Osobní údaje a eshop

Účel zpracování osobních údajů, právní základ zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů.

Osobní údaje kupujícího správce zpracovává a uchovává

 • pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění objednávky a případně doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně dále údaje o platební kartě zahrnující číslo karty, datum expirace, typ karty, CVC kód, tyto karetní údaje jsou enkryptovány a zabezpečeny, Správce k nim nemá přímý přístup, a bankovní spojení (dále jen „osobní údaje“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout;
 • protože je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně dále enkryptované údaje o platební kartě zahrnující číslo karty, datum expirace, typ karty, CVC kód a bankovní spojení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout.
 • pro účely splnění povinností stanovených právními předpisy v rozsahu: jméno, příjmení, adresa. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR, protože je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, na která se na správce vztahuje. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je zákonným požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout.
 • pro účely nabízení produktů a služeb, pro marketingové účely a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím sdělených elektronických prostředků (tj. zejména e-mailová adresa) v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlas udělený subjektem osobních údajů (kupujícím) ke zpracování jeho osobních údajů. Kupující tyto osobní údaje poskytuje na základě jeho dobrovolného souhlasu, a z tohoto důvodu může kdykoli souhlas s tímto zpracováním odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů nejsou dotčeny výše uvedené důvody zpracování osobních údajů kupujícího, ani zákonnost zpracování do odvolání souhlasu.

 

Příjemci/kategorie příjemců osobních údajů

Správce z důvodu plnění smluvní povinnosti (včetně povinnosti doručení zboží) může v potřebném rozsahu poskytnout výše uvedené osobní údaje:

 • partnerům v cestovním ruchu (jako například ubytovacím zařízením, dopravcům, cestovním kancelářím či tour operátorům a jejich zaměstnancům),
 • smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí při sjednávání smlouvy podle těchto obchodních podmínek, přičemž osobní údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa fakturační, adresa dodací, e-mail, telefonní číslo;
 • provozovateli platební brány, kterého si kupující zvolí při sjednávání smlouvy podle těchto obchodních podmínek, přičemž osobní údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa fakturační, adresa dodací, e-mail, telefonní číslo, technické údaje související s realizací úhrady nákupu;

 

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu, kdy trvá alespoň jeden z důvodů dále uvedených.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu trvání doby práv z vadných plnění (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu záruky na jakost, pokud byla poskytnuta v delší době.

Dále budou osobní údaje zpracovány po účely ochranu oprávněných zájmů správce pro případy sporů před soudy nebo jinými orgány, a to po dobu 4 let od uzavření kupní smlouvy, výše uvedený odstavec tím není dotčen.

Konečně budou osobní údaje zpracovány po dobu vyžadovaných právními předpisy, a to např:

 • podle ustanovení § 31 zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, a to s ohledem na povinnost správce uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury);
 • podle ustanovení § 148 daňového řádu (č. 280/2009 Sb.) po dobu 4 let počínajících koncem zdaňovacího období, kterého se týkají (a to s ohledem na pravomoc správce daně vyměřit daň v takto stanovené lhůtě);
 • podle ustanovení § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) po dobu 10 let počínajících koncem zdaňovacího období, kterého se týkají, a to s ohledem na povinnost správce uchovávat daňové doklady týkající se plnění, z nichž je odváděna daň z přidané hodnoty.

Rovněž budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb, pro marketingové účely a za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud byl kupujícím k těmto účelům udělen. Správce ukončí zpracování osobních údajů neprodleně po skončení doby platnosti souhlasu nebo v případě, že kupující souhlas se zpracováním odvolá. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, ani zákonnost zpracování pro jiné účely uvedené v těchto obchodních podmínkách.

 

Práva subjektu údajů

Kupující (případně osoba jednající za kupujícího má dle GDPR právo:

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají;
 • na výmaz („právo být zapomenut“);
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce vyrozumí oprávněnou osobou nejpozději do jednoho měsíce od uplatnění těchto práv. Oprávněná osoba je zároveň oprávněna proti zpracovávání osobních údajů podat stížnost k příslušnému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze, dne 1.1.2022