Všeobecné smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK a CA ISLANDICA s.r.o.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro zájezdy a služby cestovního ruchu pořádané cestovní kanceláří ISLANDICA s.r.o., se sídlem Pod Baštami 299/7, 16000 Praha 6, Česká republika, IČ 24668974, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 164781 (dále také “ISLANDICA” nebo “ISLANDICA s.r.o.”).

Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří ISLANDICA s.r.o.

PODMÍNKY REZERVACE, PLATBY a POTVRZENÍ REZERVACE
Rezervace nabídnutých služeb: všechny rezervace jsou prováděny prostřednictvím islandského rezervačního systému Bókun. Pokud máte jakoukoliv otázku ohledně platby online, obraťte se na [email protected].

Platba za rezervované služby: všechny platby musí být provedeny prostřednictvím on-line platebního systému, který poskytuje islandská firma Borgún s českým zastoupením firmou B-Payment.

Potvrzení rezervace: je automaticky odesláno na e-mailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři. Vaše rezervace není potvrzena, dokud neobdržíte příslušné potvrzení o rezervaci / voucher. Rezervace je platná pouze pokud je platba kartou autorizována. V případě nepotvrzení platby není rezervace platná a může být automaticky zrušena.

STORNO PODMÍNKY REZERVACE
Upozornění: 10% z ceny zaplacené za rezervaci služeb je nevratných. Toto procento odráží naše náklady na zprostředkování rezervace a za bankovní poplatky, které vniknou při zpracování plateb. Pokud se rozhodnete zrušit již rezervované služby více jak 10 dní před započetím služeb, bude Vám vrácena částka 90% z uhrazené ceny. Pokud zrušíte svou rezervaci méně než 9 dnů před plánovaným začátkem nasmlouvaných služeb, bude Vám vráceno 70% z uhrazené ceny. Pokud zrušíte rezervované služby s méně než třídenním předstihem (62 hodin) nemůžeme vám vrátit peníze, které jste zaplatili. Všechny žádosti o zrušení rezervovaných služeb musí být provedeny písemně na tuto e-mailovou adresu [email protected]. Datum zrušení služeb bude určováno podle toho, kdy byla písemná žádost o zákazníka obdržena, s ohledem na naše úřední hodiny pondělí až pátek 08:30 až 18:00.

Naši dodavatelé si vyhrazují právo zrušit již rezervované služby kvůli špatnému počasí, špatným klimatickým či nepříznivým podmínkách v oblasti určení. V tomto případě má zákazník nárok na účast při další dostupné exkurzi, která bude k dispozici, nebo může požádat o vrácení peněz (s výjimkou 2%, které zahrnují výdaje na platby kartou).

KLIMA A POČASÍ
Všechny výlety provozované v islandské přírodě jsou závislé na počasí, povětrnostních podmínkách a specifických podmínkách v jednotlivých oblastech. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme výslovné právo na změnu trasy nebo zrušení exkurze vždy s ohledem na vaší bezpečnost a prožitky při exkurzi. Vezměte prosím na vědomí, že Island není země podobná České republice, a nemůže být tedy takto chápána či srovnána. Klima je na Islandu velmi nestabilní a chování islandské přírody je nepředvídatelné. Počasí na Islandu se může náhle změnit (a to i o několik desítek stupňů), a tyto rychlé změny mohou také ovlivnit podmínky na moři, ve vnitrozemí ostrova, nebo v řekách. Průvodci našich dodavatelů jsou speciálně vyškoleni pro práci v měnících se podmínkách a jejich prioritou číslo jedna je upřednostnění bezpečnosti svých zákazníků. Mějte toto na paměti, a vždy respektujte autoritu vašeho průvodce.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Stejně jako u jakékoli jiné cesty do zahraničí, doporučujeme našim zákazníkům, aby si před odjezdem sjednali cestovní pojištění. Pojištění Vám případně může pokrýt nepředvídané náklady a škody v případě, v případě nepředvídatelných událostí. Služby nabízené na našich stránkách nezahrnují cestovní pojištění.

NABÍDKA SLUŽEB A CENY
ISLANDICA a naši islandští dodavatelé si vyhrazují právo na změnu ceny již zarezervovaných služeb, které zveřejňujeme na našich webových stránkách, v případě, že nastanou neočekávané měnové výkyvy, zvýšení daní, nárůst cen pohonných hmot nebo jakékoliv zvýšení nepřímých nákladů, které jsou mimo naši kontrolu. ISLANDICA se zavazuje, že ponese navýšení nákladů až do hodnoty o 5% z původní ceny. Pokud by případné navýšení cen tuto hodnotu překročilo, klient bude muset akceptovat navýšení ceny, nebo může služby zrušit bez storno poplatku.

ZMĚNY JIŽ POTVRZENÝCH REZERVACÍ
V případě změny již potvrzené objednávky ze strany zákazníka, budeme účtovat 15 EUR, která pokryjí výdaje s tím spojené. Rezervované služby, které nebudou zákazníkem využity automaticky propadají a uhrazená částka za služby je nevratná. Pokud jsou již na exkurzi aplikivána storna, tato strona musí být uhrazena zákazníkem.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ISLANDICA s.r.o. A NABÍZENÉ SLUŽBY:
Služby turistického ruchu nabízené na našich stránkách (www.exkurzeisland.cz) nejsou operovány společností ISLANDICA s.r.o. ISLANDICA působí jen jako zprostředkovatel mezi islandským dodavatelem zákazníkem či jinou cestovní kanceláří. Proto ISLANDICA nikdy nepřebírá odpovědnost za škody, ztráty či škody na zdraví způsobené účastí během rezervovaných služeb, nebo v souvislosti s těmito činnostmi. Všechny aktivity v islandské přírodě jsou prováděny na výhradní odpovědnosti zákazníka. Zákazník by se měl chovat dle instrukcí průvodců po celou dobu zájezdu, a v souladu s okolnostmi a klimatickými podmínkami, které mohou nastat. ISLANDICA neodpovídá za nehody a škody, které mohou být způsobeny při účasti na nabízených exkurzích. ISLANDICA neodpovídá za případné chyby dodavatele či jeho průvodců, za škody způsobené dalšími faktory mimo lidskou kontrolu (vyšší moci). Zákazník by si měl být vědom, že činnost islandské přírody je často nepředvídatelná a účast na těchto exkurzích je na vlastní riziko. Je možné, že zákazníci, kteří se účastní těchto výletů budou muset podepsat písemné prohlášení (v angličtině) od islandských dodavatelů, kde deklarují, že se účastní těchto služeb na vlastní riziko. Nabízené služby jsou vždy prováděny v angličtině.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ISLANDICA
ISLANDICA zodpovídá za pečlivé výběr svých dodavatelů a důslednou a věrohodnou prezentaci jejich služeb. V nepravděpodobném případě, že služby nejsou správně správně uvedené či rezervované kvůli specifické chybě na našich webových stránkách, ISLANDICA si vyhrazuje právo poskytnout co nejrychlejší náhradu rovnocenných služeb. Jakékoliv stížnosti by měly být oznámeny co nejdříve, abychom je mohly zavčas řešit a případně situaci napravit. Kontakt: [email protected]. Stížnosti musí být řešeny okamžitě, v průběhu cesty, ale nejpozději však do 10 dnů po ukončení rezervované služby. Na pozdější reklamce nebude brán zřetel.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje a požadované informace ze strany zákazníka potřebujeme ke zpracování a potvrzení rezervace. Vámi poskytnuté informace nebudou sděleny žádné jiné osobě, kromě dodavatelů a zprostředkovatelů, kteří je potřebují při rezervaci objednaných služeb. Dále data budou zpracována při procesu platby, kterou zprostředkovává firma Borgún Island a její české zastoupení firmou B-Payment). Vaše osobní údaje nebudou prodávány ani sdíleny s jinými třetími stranami za účelem reklamy.

ISLANDICA se zavazuje osobní údaje zákazníka zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů a v níže uvedených lhůtách, nejsou-li příslušnými právními předpisy stanoveny kratší lhůty:

a) titulu, jména, příjmení, dat a narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla

b) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případě ISLANDICA osobní

údaje zlikviduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky,

c) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp.,

d) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a

e) jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů.

– Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které ISLANDICA zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákonem o ochraně osobních údajů.

– Zákazník bere na vědomí, že ISLANDICA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem, např. pro účely vyžadované soudem či policií.

– Pokud zákazník rezervuje námi nabízené služby i ve prospěch třetích osob, potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí jejich osobních údajů.

– Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním svých osobních údajů uvedených v našich rezervačních formulářích pro účely poskytování sjednaných služeb, poskytování služeb s těmito službami souvisejících a pro případné marketingové služby, o které projeví zájem, nebo si je vyžádá.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

V souvislosti s posledními úpravami české a evropské legislativy, která se týká ochrany osobních údajů, bychom vám chtěli zdělit, že při používání našich služeb s námi sdílíte informace osobního charakteru. Tyto údaje můžete kdykoliv vyžádat, změnit či zrušit přes náš e-mail [email protected]. Více informací na odkazu Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

LEGISLATIVA A JURISDIKCE
Poskytování služeb na těchto stránkách se řídí právním zákonem České republiky, a případné spory se budou řešit u příslušného soudu v Praze.

Veškeré možné spory vyplývající z poskytování služeb na Islandu (jako jsou například zpoždění, nehody, způsobené škody, atd), nebo zrušení služeb smluvních poskytovatelů a to i v případě vyšší moci, budou řešeny přímo zákazníkem, v souladu s islandským právem, přímo s dodavateli služeb.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto VOP stanoví obecné podmínky používání služeb poskytovaných prostřednictvím internetových stránek www.exkurzeisland.cz, které si vyhrazujeme právo měnit a aktualizovat bez předchozího oznámení uživatelům. ISLANDICA působí jako zprostředkovatel pro islandské cestovní kanceláře a jejich dodavatele. Proto, když si zákazník rezervuje některou z jejich služeb prostřednictvím našich webových stránek, musí přijmout podmínky služby i našeho dodavatele.

Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným či nezávazným, ostatní části zůstávají v platnosti a za daných podmínek.

Zákazník, který používá naše stránky a rezervuje si zde jakoukoliv službu tímto akceptuje naše VOP, a je povinen sdělit tyto podmínky pro rezervaci služeb i svým případným spolucestovatelům, pro které tyto služby sjednává.

Poslední aktualizace: 29.4.2018